Savana at Etosha Pan, Etosha National Park
Savana at Etosha Pan, Etosha National Park
Savana at Etosha Pan, Etosha National Park